Allmänna villkor och köpvillkor


Dessa allmänna villkor tillämpas på all rådgivning och alla andra tjänster och
produkter som Sofies HälsoDesign, enskild näringsidkare med FO-nummer 2476131-
4 (nedan ”Dietistkliniken”), erbjuder och tillhandahåller. Dietistkliniken förbehåller sig
rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Sådana ändringar meddelas på
denna webbplats (www.sofielaurenz.com).


1. Allmänt


1.1 Priser


Alla pris som anges på Dietistklinikens hemsida anges exklusive moms. Dietistkliniken är momspliktig endast för vissa tjänster, för vilka det till priset tillkommer tillämplig moms. Se prislistan på Dietistklinikens hemsida [www.sofielaurenz.com] för
information om vilka tjänster som omfattas av momsplikten. Priserbjudanden på Dietistklinikens webbplats (www.sofielaurenz.com) kan inte kombineras med andra erbjudanden


1.2 Betalningsvillkor


Beroende på vilken tjänst eller produkt tillhandahålls erbjuder Dietistkliniken olika
alternativ för betalning. Dietistkliniken använder Stripe:s betalningstjänst för produkter
och tjänster som Dietistkliniken tillhandahåller. Se Stripes betalningsvillkor på deras hemsida. På Dietistklinikens samtliga fakturor tillämpas en betalningstid om 10 dagar. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982).


1.3 Upphovsrätt m.m.


Samtliga immateriella rättigheter till Dietistkliniken:s produkter och tjänster tillhör
Dietistkliniken. Innehåll i utbildningsmaterial, såväl fysiskt som digitalt material, är
endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras, visas eller distribueras till
någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från Dietistkliniken.


1.4 Oförutsedda händelser, force majeure


Dietistkliniken ansvarar inte för eventuella skador eller kostnader som till följd av
försenad leverans eller förändrade utbildningsomständigheter åsamkas kunder
kostnader som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighets åtgärd,
brister hos Dietistklinikens underleverantörer, strejk, ovanliga driftsstörningar hos
t.ex. internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför Dietistkliniken:s
kontroll och som Dietistkliniken inte kan påverka.


1.5 Friskrivning


Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på Dietistklinikens (eller dess
anställdas) tolkning av litteratur, forskning, lagar, förordningar etc. så som de fanns
tillgängliga vid tiden då materialet upprättades. Källor till vilka innehållet i utbildningarna och materialet refererar, kan ändras över tiden varför Dietistkliniken inte garanterar att den information som presenteras vid utbildningen eller i materialet är fullständig eller vid varje tid uppdaterad. Dietistkliniken friskriver sig från allt ansvar för skada som en deltagare kan lida när
informationen från utbildningarna eller det material som lämnas tillämpas av kunden.
För det fall Dietistkliniken ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i
något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven
vinst, eller andra följdskador.
Dietistkliniken ger inte sina kunder medicinsk rådgivning och har därför heller inget
ansvar för skador som helt eller delvis orsakas av kundens redan föreliggande sjukdoms- eller hälsotillstånd. Alla tjänster som Dietistkliniken tillhandahåller är av rådgivande och utbildande
karaktär. Dietistkliniken ansvarar inte heller för hur kunderna utnyttjar information
som förmedlas genom tjänsterna eller för att tjänsterna leder till något visst resultat.


1.6 Dietistkliniken:s behandling av personuppgifter


Dietistkliniken kommer att behandla personuppgifter med anledning av till exempel
ditt besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats eller anmälan till
någon av Dietistkliniken:s tjänster, produkter eller nyhetsbrev. När personuppgifter
behandlas har vi som personuppgiftsansvarig (Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679) en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Av denna
anledning lämnas i vår integritetspolicy information där vi förklarar vilka olika typer av
personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. Läs vår
Integritetspolicy.


1.7 Geografiskt område


Dietistkliniken erbjuder sina tjänster och produkter till kunder som är fast bosatta i
länderna Finland, Sverige, Norge och Danmark. Anmälningar från personer bosatta i
övriga länder tas inte emot utan särskilt skriftligt samtycke av Dietistkliniken. En
accepterad anmälning ska inte anses utgöra ett skriftligt samtycke, och om
anmälning görs i strid med vad som ovan konstaterats äger Dietistkliniken rätt att
avregistrera anmälan.


1.8 Tillämplig lag


På dessa allmänna villkor samt på de tjänster och produkter som Dietistkliniken
tillhandahåller tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelser om lagval
och forum för tvistlösning. Åländsk lagstiftning ska tillämpas i de fall där Åland har
egen lagstiftningsbehörighet och den åländska lagstiftningen avviker från den
finländska motsvarigheten.


2. Konsultation, kurser och föreläsningar


2.1 Konsultationer, kurser eller föreläsningar på plats eller digitalt

2.1.1 Anmälan


Anmälan till konsultationer, kurser eller föreläsningar ska ske via mail
(info@sofielaurenz.com) eller Dietistkliniken:s webbplats (www.sofielaurenz.com). Anmälan är bindande. Du har enligt 6 kap. i
konsumentskyddslagen samt justitieministeriets förordning om ångerblankett och
ångeranvisning (110/2014) 14 dagars ångerrätt efter att vi mottagit din anmälan. Ångerrätt gäller ej om datumet för starten infaller inom 14 dagar efter köp.


2.1.2 Avanmälan


Avanmälan från konsultation, kurs eller föreläsning ska ske skriftligen och riktas till
info@sofielaurenz.com. Avanmälan till konsultation eller föreläsning behöver ske
senast 48 timmar innan tillfället, sker avanmälan efter det debiteras full avgift. Avanmälan till kurs kan göras fram till den fjortonde dagen efter kursstart och ger då
rätt till full återbetalning av kursavgift.

2.1.4 Reservation för ändringar


Dietistkliniken arbetar kontinuerligt för att utveckla och förbättra sina tjänster.
Följaktligen kan utbildningarnas innehåll, utformning och omfattning ändras från tid till
annan.


2.1.5 Kurssavgift vid digital utbildning


I avgiften inkluderas kursdokumentation.
Vid internatutbildningar tillkommer kostnad för logi, middag och eventuella
specialarrangemang som specificerats i utbildningsbokningen.


2.1.6 Bokning av logi


Om inte annat anges bokar kursdeltagare logi själv.


2.1.7 Fotografering och filmning m.m.


Det kan förekomma att vi tar fotografier och filmar på våra utbildningar. Bilderna och
filmerna kan komma att användas i trycksaker, på internet eller i annat kommersiellt
material. Deltagare anses godkänna att vi tar bilder och filmar på våra utbildningar
och att dessa får användas på dessa sätt. Vid uttrycklig begäran av deltagare ska
dock fotografering och filmning av denne deltagare undvikas.


2.2.1 Beställning av utbildning eller kurs


Vid beställning av kurs från Dietistkliniken:s utbud skickas en bekräftelse till av
deltagaren angiven e-postadress. Vid digital utbildning skickas
inloggningsinformation via e-post till aktuell webbmötestjänst senast en dag innan
kursstart.


2.2.2 Tekniska förutsättningar


Dietistkliniken ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av
digitala utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara
och/eller internetabonnemang.

Villkoren senast uppdaterade 18.12.2023